Zverejnovanie
Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Profil na web stránke www.uvo.gov.sk
Materská škola Jarná 4 je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

K stiahnutiu

PVO.pdf

Prehľad o Verejnom obstarávaní

Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH v zmysle § 102 Zák. 25/2006 Z.z. v platnom znení

K stiahnutiu

Aktuálne verejné súťaže

K stiahnutiu

------------------------------------------------------------------

zadanie zákazky - prieskumom trhu

K stiahnutiu